منابع دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی
- منابع دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
(کد –2902)


1- زبان
2- استعداد تحصیلی
3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: آسیب شناسی و حرکات اصلاحی


- تربیت بدنی و علوم ورزشی
- آسیب شناسی و حرکات اصلاحی:
(آسیب شناسی و حرکات اصلاحی –بیومکانیک ورزشی –تربیت بدنی )
- فیزیولوژی ورزشی: (تربیت بدنی عمومی –فیزیولوژی ورزشی)
- بیو مکانیک ورزشی: (بیومکانیک ورزشی –آسیب شناسی و حرکات اصلاحی –فیزیولوژی ورزشی)
- رفتار حرکتی: (رفتار حرکتی –تربیت بدنی عمومی)
- مدیریت ورزشی: (فیزیولوژی ورزشی –تربیت بدنی عمومی)
- مهندسی پزشکی گرایش مهندسی ورزش